Pozostałe

Regulamin Dni Otwartych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie trwania Dni Otwartych organizowanych na terenie Telewizji Kutno wszystkich obowiązuje niniejszy regulamin.

 1. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu przed wejściem na teren Telewizji Kutno i bezwzględnego ich przestrzegania.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez uczestników regulaminu imprezy, nie stosowania się przez nich do zaleceń organizatorów i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 3. Wejście na teren Telewizji Kutno jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Organizator (Telewizja Kutno) ma prawo odmówić wstępu na teren lub usunąć z terenu Telewizji Kutno osoby nie przestrzegające regulaminu.

Zasady przebywania na terenie Telewizji Kutno

 1. Uczestnicy Dni Otwartych przebywają na terenie Telewizji Kutno na własną odpowiedzialność i zrzekają się wszelkich roszczeń pod adresem organizatora, mogących wyniknąć z nieprzestrzegania Regulaminu.
 2. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa ich dzieci. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie Telewizji Kutno tylko w towarzystwie osób dorosłych biorących za nie odpowiedzialność.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do wskazań i poleceń organizatora.
 4. Osoby uczestniczące w Dniach Otwartych są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie Telewizji Kutno oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i porządku, tak jak w miejscu publicznym.
 5. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania mienia publicznego i prywatnego oraz zachowania porządku wokół siebie.
 6. Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach organizatora (pracownikach i współpracownikach), wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym zakresie jak powyżej, tenże ponosi również wobec innych uczestników.
 7. Ze względów bezpieczeństwa na terenie Telewizji Kutno zabrania się:
a) wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych oraz przebywania na terenie Telewizji Kutno po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających; b) palenia tytoniu i używania otwartego ognia; c) wnoszenia i posiadania niebezpiecznych przedmiotów, materiałów łatwopalnych, środków odurzających lub substancji psychotropowych; d) wnoszenia płynów i napojów w opakowaniach szklanych; e) wchodzenia na inne obszary nie przeznaczone dla uczestników.

Inne postanowienia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo archiwizacji materiału zdjęciowego i filmowego podczas trwania całej imprezy, z myślą o późniejszym wykorzystaniu go w celach promocyjnych, reklamowych w radiu, telewizji, mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych.
 2. Uczestnik Dni Otwartych i innego wydarzenia, przystępując do udziału w nim, wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w ustępie 1, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu.
 3. W czasie odwiedzin w Telewizji Kutno nie wolno prowadzić jakiejkolwiek działalności handlowej lub gastronomicznej, zbiórek pieniężnych, działań aktywizacyjnych, reklamowych, promocyjnych oraz agitacyjnych nie uzgodnionych z organizatorem.
 4. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje rozstrzygające podejmuje organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany jej programu i formuły – bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie wobec uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu.

  Organizator: Telewizja Kutno Media ARRK Sp. z o.o.


1
Konto na stronie TelewizjaKutno.com

Błąd wprowadzania danych!

Ukryj Błąd wprowadzania danych!

Zapomniałeś(aś) hasła?

Zarejestruj nowe konto

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Ukryj Error message here!

Zapomniałes hasła? Prosimy podać swój adres email. Wyślemy ci wiadomość z linkiem do zresetowania hasła.

Error message here!

Powrót do logowania

Zamknij